2 thay đổi về lương và bảo hiểm có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 7 tới

Từ ngày 01/07/2018, nhiều chính sách mới có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước kể từ ngày 01/07/2018.

i

1. Lương cán bộ, công chức được thiết kế theo cơ cấu mới

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 27-NQ/TWnăm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được ban hành ngày 21/05/2018.

Theo đó, cơ cấu tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thiết kế theo tỷ lệ: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Ngoài ra, bổ sung thêm tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Nghị quyết đồng thời đề ra nội dung xây dựng hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

2. Nghị quyết 28: Thêm 04 nhóm đối tượng bắt buộc đóng BHXH

Nội dung trọng tâm này được đề cập tại Nghị quyết 28-NQ/TWnăm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) do Ban chấp hành Trung ương ban hành ngày 23/5/2018.

Theo đó, mở rộng thêm 04 đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

Đồng thời, số năm đóng BHXH được cải cách theo hướng giảm dần số năm đóng tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm.

Mức hưởng lương hưu được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và ngoài nhà nước.

Theo Thư viện pháp luật